امتیاز باز آموزی و نحوه دسترسی


امتیاز آموزش مداوم کنگره نگاهی جامع بر ناباروری از تشخیص تا تولد نوزاد سالم

روه مادر

گروه هدف

مقطع رشتــه

نـــام رشتــه

کد رشتــه

رتبــه

امتیاز کمیته

بهداشت

بهداشت مادر و كودك

دکترا

بهداشت مادر و کودک

1841

چهارم

4.5

پرستاری

پرستاری

دکترا

پرستاری*

1920

سوم

7.5

کارشناسی

فوریتهای پزشكی

1225

سوم

7.5

کارشناسی

تكنولوژی اتاق عمل

1149

سوم

7.5

کارشناسی

پرستاری*

1110

سوم

7.5

کارشناسی

هوشبری

1114

سوم

7.5

کارشناسی ارشد

پرستاری*

1410

سوم

7.5

کارشناسی ارشد

بیهوشی

1486

سوم

7.5

کارشناسی ارشد

اتاق عمل

14103

سوم

7.5

پزشک عمومی

پزشكان عمومی

دکترای حرفه ای

پزشکان عمومی*

1510

دوم

10.5

دکترای حرفه ای

پزشک عمومی شاغل در طرح پزشک خانواده*

1618

دوم

10.5

جراحی عمومی- جراحی

جراحی عمومی

تخصص

جراحی عمومی*

1733

دوم

10.5

جراحی كلیه و مجاری اداری - تناسلی

تخصص

جراحی کلیه و مجاری ادراری - تناسلی*(ارولوژی)

1720

اول

15

زنان و زایمان

تخصص

زنان وزایمان*

1734

اول

15

سایرتخصص های بالینی

بیهوشی

تخصص

بیهوشی*

1731

چهارم

4.5

پزشكی اجتماعی

تخصص

پزشکی اجتماعی

1715

چهارم

4.5

پزشكی خانواده

تخصص

پزشكی خانواده

1741

چهارم

4.5

علوم آزمایشگاهی

آسیب شناسی

تخصص

آسیب شناسی

1723

سوم

7.5

ایمنی شناسی

دکترا

ایمنی شناسی

1913

دوم

10.5

کارشناسی ارشد

ایمنی شناسی

1423

دوم

10.5

ژنتیك

دکترا

ژنتیك مولكولی

1990

سوم

7.5

دکترا

ژنتیک انسانی (ژنتیک پزشکی)

1922

سوم

7.5

کارشناسی ارشد

ژنتیک انسانی

1447

سوم

7.5

علوم آزمایشگاهی

دکترای حرفه ای

علوم آزمایشگاهی

1611

سوم

7.5

کارشناسی

علوم آزمایشگاهی

1131

چهارم

4.5

کارشناسی ارشد

علوم آزمایشگاهی

14131

سوم

7.5

علوم پایه

علوم تشریحی

دکترا

علوم تشریحی (آناتومی)

1923

دوم

10.5

کارشناسی ارشد

علوم تشریحی

1448

دوم

10.5

گروه های داخلی

بیماری های داخلی

تخصص

بیماریهای داخلی*

1710

سوم

7.5

مامایی

بیولوژی تولید مثل

دکترا

بیولوژی تولید مثل

1934

اول

15

دکترا بهداشت باروری

دکترا

بهداشت باروری

1935

اول

15

مامایی

دکترا

مامایی*

19130

اول

15

کارشناسی

مامایی*

1115

اول

15

کارشناسی ارشد

مامایی*

1419

اول

15

کارشناسی ارشد

مشاوره در مامایی

1483

اول

15