مشاهده اخبار


عنوان خبر: راه اندازي وب سايت و دبيرخانه آنلاين بيست و چهارمين کنگره پژوهشگاه ابن سينا

شرح خبر:

وب سايت و دبيرخانه آنلاين بيست و چهارمين کنگره پژوهشگاه ابن سينا در آدرس  http://www.avicennacongress.ir راه اندازي شد.

نوع خبر: اخبار داخلي کنگره

تاريخ خبر: 1401/06/01

ليست كلي اخبار